Therapievormen

Binnen onze praktijk maken wij onder meer gebruik van de volgende behandelmethodieken:

 

 • Ondersteunende begeleiding
 • Personal coaching
 • Cognitieve gedragstherapie
 • EMDR
 • Interpersoonlijke psychotherapie
 • Oplossingsgerichte therapie
 • Partnerrelatietherapie
 • Inzichtgevende therapie
 • ACT

 

Personal coaching

Wanneer u b.v. bepaalde doelen in uw leven wil bereiken en hierbij graag een stuk begeleiding wenst kan een persoonlijk coachingstraject een uitkomst zijn. Binnen een dergelijk traject kunnen zaken aan bod komen zoals de balans tussen werk en privé, persoonlijke ontwikkeling, gewichtsverlies of stoppen met roken. Uitgangspunt zijn uw vragen. U krijgt heldere en concrete feedback. Doel is dat u zich meer bewust wordt van uw eigen functioneren en de factoren die daarop van invloed zijn, opdat u uw kwaliteiten optimaal kunt benutten, haalbare doelen kunt stellen en deze kunt bereiken.

 

Het aantal benodigde sessies en de frequentie waarin de sessies gepland worden, zijn afhankelijk van uw coachingsvraag en worden in onderling overleg bepaald.Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie is sterk gericht op de actualiteit. In de therapie gaat het vooral over moeilijkheden die in het heden spelen. Er wordt met oefeningen en opdrachten gewerkt.
Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat zowel cognitieve therapie als gedragstherapie, ‘anders tegen moeilijkheden leren aankijken en er anders mee omgaan’, goed op elkaar aansluiten en effectief zijn in het verminderen van o.a. depressieve en angstklachten.

 

Bij gedragstherapie ligt de nadruk op het wijzigen van gedragspatronen die emotionele problemen in stand houden. Bij cognitieve therapie ligt de nadruk op het veranderen van de manier van denken. Hierbij onderzoekt u of uw wijze van denken wel terecht/functioneel is en wordt gezocht naar een meer realistische manier van denken.


Cognitieve gedragstherapie is een geïntegreerde behandeling. Uit onderzoek is gebleken dat beide methoden van waarde zijn en dat zij heel goed in combinatie met elkaar kunnen worden toegepast. Binnen deze combinatie ligt de nadruk soms meer op de manier van denken en interpreteren. Soms meer op de manier van doen en laten. In andere gevallen wordt gelijktijdig aan beide aspecten gewerkt.

 

EMDR

EMDR (eye movement desensitization reprocessing) is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring. Door de nare gebeurtenis opnieuw in herinnering te roepen in combinatie met een afleidende stimulus, meestal geluiden die door middel van een koptelefoon afwisselend rechts en links worden aangeboden, zal de herinnering aan het traumatisch beeld in relatief korte tijd de emotionele lading verliezen. Het wordt dus steeds minder pijnlijk om aan de gebeurtenis te denken. EMDR is een relatief nieuwe therapievorm. Het specifieke werkingsmechanisme is nog onduidelijk, maar het lijkt erop dat EMDR de natuurlijke verwerking stimuleert.

Bron: www.emdr.nl (vereniging EMDR Nederland)

 

Interpersoonlijke psychotherapie

Interpersoonlijke psychotherapie (IPT) is een relatief nieuwe therapie. IPT werd ontwikkeld in de VS als specifieke behandelvorm voor depressie in de jaren '70 van de vorige eeuw. Inmiddels is IPT uitgegroeid tot een van de meest effectieve, behandelmethoden bij lichte tot matige depressies.

 

Uitgangspunten van Interpersoonlijke psychotherapie

IPT gaat uit van het idee dat veranderingen in belangrijke relaties een depressie kunnen uitlokken bij mensen die daar gevoelig voor zijn.  In de therapie onderzoeken we hoe uw contacten met belangrijke anderen in uw omgeving verlopen. Daarna kijken we hoe deze contacten bijdragen aan het ontstaan, of in stand houden van uw depressieve gevoelens.

 

Het kan bijvoorbeeld zijn dat u het moeilijk vindt om conflicten aan te gaan en uw mening uit te spreken. Hierdoor kunt u zich steeds meer gaan ergeren en/of terugtrekken uit contacten. Isolatie en depressieve gevoelens kunnen daardoor verergeren. Rouw, rolverandering, tekort aan sociale contacten en ontwikkelingsmoeilijkheden zijn andere aandachtsgebieden van IPT.

 

Oplossingsgerichte Therapie

Oplossingsgerichte therapie is een vorm van gesprekstherapie, waarin de door u gewenste situatie het uitgangspunt is. Er wordt gezocht naar kleine, haalbare, stappen die gemaakt kunnen worden om die situatie te bereiken. Daarbij wordt o.a. gezocht naar oplossingen die u zelf al in huis heeft, maar misschien nog te weinig toepast. De nadruk wordt vooral gelegd op uw sterke kanten, hulpbronnen en oplossingen.

Bron: www.solution-focused.nl (netwerk oplossingsgericht werkenden)

 

Partnerrelatietherapie

Relatietherapie en gezinstherapie zijn twee specifieke vormen van therapie. Kenmerkend voor deze vormen van therapie is dat partners of gezinsleden meestal samen met de psycholoog gesprekken voeren. In de therapie staan de problemen van een of meerdere betrokkenen centraal.

 

Voor de meeste mensen is het gezin van herkomst het eerste belangrijke sociale systeem. Met onze ouders, broers en zussen hebben we een belangrijke band. Soms ook met grootouders of andere familieleden. Later staat het eigen gezin meer op de voorgrond: de eigen partner en eventuele kinderen spelen een grote rol in ons leven. Het werk en de vriendenkring zijn andere belangrijke plaatsen waar we mensen ontmoeten en relaties onderhouden.

 

Binnen een sociaal systeem beïnvloeden mensen elkaar. Gedachten, gedragingen, gevoelens en verwachtingen ontstaan in wisselwerking met anderen uit onze omgeving. Dit is een gecompliceerd proces waarbij problemen kunnen optreden. Bijvoorbeeld: twee partners krijgen ruzie over de taakverdeling in huis; een kind krijgt gedragsproblemen op school na een ernstige ziekte van moeder.

 

Een systeemtherapeut ofwel relatie/gezinstherapeut zal de problemen altijd bezien tegen de achtergrond van de wisselwerking met anderen. Ook wordt bekeken wie kan bijdragen aan het oplossen van de problemen.

 

Als de problemen ernstig zijn of lang duren kunnen zij de draagkracht van een of meer gezinsleden te boven gaan. Dan kunnen klachten ontstaan zoals angsten of een depressie of (zeer) problematisch gedrag, zoals mishandeling of verslavingsproblematiek. Soms liggen de problemen vooral in de relationele sfeer, hetzij tussen partners hetzij tussen ouder(s) en kind(eren). Soms zijn de problemen meer individueel van aard.

 

Als er een samenhang is tussen klachten/problemen en de wisselwerking tussen mensen in een leefsysteem, kan systeemtherapie ofwel relatie/gezinstherapie een goede behandelmethode zijn. Systeemtherapie ofwel relatie/gezinstherapie kan ook plaatsvinden naast een andere vorm van psychotherapie. Naast een individuele psychotherapie kunnen gesprekken plaatsvinden met een of meer belangrijke anderen uit een leefsysteem waarvan iemand deel uitmaakt. Dit zijn vaak de gezinsleden, maar het kan ook gaan om grootouders, leerkrachten of anderen die een bijdrage kunnen leveren aan de oplossing van de problemen.

 

Hoe verloopt relatie/gezinstherapie?

De therapie bestaat uit gesprekken met een relatie/gezinstherapeut. De psycholoog zal doorgaans alle betrokkenen uitnodigen voor een eerste gesprek. Na het eerste gesprek - soms zijn dit er meer - stelt de psychotherapeut een behandelplan op waarin onder meer staat wat de doelstellingen van de therapie zijn en wie bij de behandeling betrokken worden.

 

Tijdens de gesprekken worden de problemen besproken en de psychotherapeut zoekt samen met de deelnemers naar andere manieren om met de problemen om te gaan. In de therapie kunnen de deelnemers zich bewust worden van onderlinge reacties op elkaar en begrijpen welke invloed zij op anderen hebben. Vaak wordt er huiswerk afgesproken, bijvoorbeeld om uit te proberen hoe het bevalt om zaken anders te doen dan voorheen. In de zitting daarna wordt dan teruggekomen op de ervaringen met het huiswerk. Zo wordt steeds verder gewerkt in de richting van de vooraf geformuleerde doelstellingen. Uiteraard is de belangrijkste doelstelling het doen verminderen of verdwijnen van de klachten of problemen. Dit wordt bereikt doordat mensen zich anders gaan gedragen ten opzichte van elkaar, anders met elkaar omgaan, anders op elkaar reageren en/of doordat men een andere visie krijgt op de problemen, op zichzelf en op de relaties met anderen.

Soms kunnen in de therapie bepaalde problemen direct worden opgelost. In andere situaties krijgen mensen handreikingen waardoor zij beter in staat zijn om zelf oplossing en te vinden.

 

Inzichtgevende therapie

Door allerlei situaties in uzelf of uw omgeving kan uw persoonlijke ontwikkeling vastlopen en kunnen klachten ontstaan. Met behulp van inzichtgevende therapie willen we bereiken dat u inzicht krijgt in het ontstaan van uw probleem vanuit uw persoonlijke levensgeschiedenis. Tegelijk zult u ook ontdekken welke bewuste en onbewuste factoren een rol spelen bij de instandhouding van het probleem.

 

Veelvoorkomende klachten en problemen

Inzichtgevende therapie is effectief bij een groot aantal psychische klachten. Om er een aantal te noemen: weinig zelfvertrouwen hebben en onzeker zijn, je somber voelen, gespannen zijn, slecht slapen, veel piekeren en tegen alles op zien, geen keuzes kunnen maken, perfectionistisch zijn.

Andere psychische klachten die veel voorkomen zijn overmatige schuldgevoelens, je negatief en kritisch voelen naar anderen, overmatig controle houden, onder je niveau functioneren of juist jezelf groter voordoen dan je bent, in verschillende situaties steeds weer in dezelfde conflicten terechtkomen, geen relatie aan durven gaan of je ongelukkig voelen in de relatie. Je kunt ook onduidelijke lichamelijke klachten ontwikkelen.

 

De therapie

De behandelaar onderzoekt samen met u hoe het komt dat u klachten hebt en waardoor die zijn ontstaan. Ook kijkt u naar de betekenis die deze problemen voor u hebben. Vaak hebt u zelf wel een idee over een verband of samenhang tussen de verschillende problemen. Hoe kijkt u tegen uzelf en uw problemen aan? Wat zou er moeten veranderen of hoe zou u zelf willen veranderen? Bij inzichtgevende therapie brengt u zelf gebeurtenissen, situaties en ervaringen in bij de therapeut. Deze therapievorm vraagt daarom om eigen initiatief en een actieve bijdrage van uzelf.

 

Werkwijze

We gebruiken in de therapie de ervaringen die u in het leven op hebt gedaan en op doet. Door de samenwerking met de therapeut ontdekt u hoe u omgaat met situaties die u lastig vindt. Op die manier krijgt u inzicht in uzelf en in uw eigen denkpatronen. Inzichtgevende therapie is, in tegenstelling tot andere vormen van therapie, vaak langerdurend en kan zowel individueel als in groepsverband plaatsvinden. U hebt gewoonlijk één keer per twee weken een gesprek met uw behandelaar.

 

ACT

Acceptance and commitment therapy (ACT) is een gedragstherapie waarbij mensen leren om op een flexibele manier met hun klachten om te gaan en om daarnaast aandacht blijven houden voor de dingen die ze écht belangrijk vinden. Enerzijds wordt geïnvesteerd in het vergroten van de persoonlijke weerbaarheid, waarbij het leren verdragen van - in plaats van het vechten tegen - onprettige gevoelens en ervaringen een belangrijke rol speelt. Anderzijds krijgt de cliënt handvatten om zijn/haar leven dermate in te richten dat hij/zij hier voldoende zingeving en waarde uit blijft halen. ACT is een wetenschappelijk bewezen effectieve behandeling voor diverse klachten, zoals angst- en stemmingsklachten. 

 

Praktijkgegevens

Psychologenpraktijk Nieuwenhagen

 • Beuteweg 16
 • 6373 LL Landgraaf
 • 045-5311003
 • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.