Tarieven en betalingsvoorwaarden

Tarieven en vergoedingen Basis GGZ (BGGZ)

De kosten bij een behandeling binnen de Basis GGZ worden (deels) vergoed door uw zorgverzekering. In de meeste gevallen wordt de betaling van uw behandeling rechtstreeks via uw zorgverzekering geregeld met onze praktijken. Wilt u in aanmerking komen voor een dergelijke vergoeding dan hebt U altijd een verwijskaart van uw verwijzer (b.v. uw huisarts) nodig.

 

De zorgverzekeraars onderscheiden verschillende behandeltrajecten c.q. producten afhankelijk van de duur van de behandeling.

 

   
ProductTijd 
Kort           90-294 minuten  
Middel           295-495 minuten  
Intensief           496-750 minuten  
Transitie           1-120 minuten  
     

Binnen bovengenoemde producten (kort, middel en intensief) vinden de volgende behandelcomponenten plaats:
1) intake, diagnostiek, opstellen behandelplan, openen administratief dossier.
2) uitvoering van het met de patiënt overeengekomen behandelplan op basis van de multidisciplinaire richtlijnen.
3) inhoudelijk email- dan wel telefonisch contact.
4) afronding, evaluatie en verslaglegging voor huisarts of bedrijfsarts.
5) eventueel telefonisch overleg met een verwijzer (altijd na schriftelijke toestemming patiënt).

De tarieven voor zowel verzekerde als onverzekerde zorg zijn vastgesteld door de NzA (Nederlandse Zorgautoriteit). De tarieven kunnen per verzekeraar verschillen, maar vallen binnen 80 a 90 % van het NZA tarief. Voor de onverzekerde zorg wordt 85% van het NZA tarief in rekening gebracht.
De NzA tarieven zien er als volgt uit: Kort produkt: 457,43 Euro, Middel produkt: 779,40 Euro en                           Intensief produkt: 1.222,15 Euro.

Bij een psychologische behandeling binnen de Basis GGZ dient u er rekening mee te houden dat het jaarlijks eigen risico wordt aangesproken.

 

Tarieven Specialistische GGZ (SGGZ)

Indien er een indicatie bestaat voor een behandeling binnen de Specialistische GGZ (oftewel voor psychotherapie) verloopt de bekostiging via de DBC-produktenstructuur. Deze kosten worden (deels) vergoed door uw zorgverzekering, afhankelijk van het feit of de zorg verzekerd is conform de regels van de NZA. U hebt altijd een verwijskaart van uw verwijzer nodig. Ook met deze behandeling wordt het jaarlijks eigen risico aangesproken.

 

Tarieven behandelingen voor kinderen en jeugd

Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar wordt de behandeling (deels) vergoed door de gemeente. Om recht te hebben op een vergoeding is een verwijzing van de huisarts of van Bureau Jeugdzorg noodzakelijk.

 

Bij twijfel of vragen over de vorm van de vergoeding voor psychologische hulp kunt u het beste van te voren informeren bij uw ziektekosten-verzekeraar of eventuele verwijzer.

 

Tarieven trainingen en coachingstrajecten

De kosten verbonden aan trainingen en/of coachingstrajecten zijn afhankelijk van het te volgen traject en kunnen m.b.v. een offerte worden gespecificeerd. U kunt hiertoe telefonisch of per email contact met ons opnemen.

 

 

Algemene betalingsvoorwaarden

In onze praktijk hanteren wij de betalingsvoorwaarden zoals ze zijn opgesteld door onze beroepsvereniging:


Algemene betalingsvoorwaarden NIP

  1. Deze algemene betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle onderzoek- en behandelovereenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen de psycholoog en de cliënt.
  2. Alle door de psycholoog, dan wel Psychologenpraktijk Nieuwenhagen, gedeclareerde bedragen voor honoraria, kosten en andere vergoedingen dienen te worden voldaan binnen 14 dagen na de datum van verzending van de declaratie. De cliënt kan betaling niet achterwege laten met enig beroep op verrekening.
  3. Indien door de cliënt aan de psycholoog, dan wel Psychologenpraktijk Nieuwenhagen, machtiging is verleend tot bank- of giro-incasso dan wel aan de psycholoog/Psychologenpraktijk Nieuwenhagen een getekende acceptgiro betalingsopdracht is afgegeven, dan wordt hiervan eerst op of omstreeks de twintigste dag van de datum, vermeld op de declaratie, gebruik gemaakt.
  4. Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan of indien binnen tien dagen na de onder 3 bedoelde handeling geen betaling wordt ontvangen, is de cliënt in verzuim zonder dat daartoe een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist. De cliënt is alsdan over het openstaande bedrag aan de psycholoog/Psychologenpraktijk Nieuwenhagen de wettelijke rente verschuldigd zolang hij/zij in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen.
  5. De psycholoog, dan wel de Psychologenpraktijk Nieuwenhagen is in het hiervóór onder punt 4 vermelde geval gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, verband houdende met inning van de gedeclareerde bedragen, komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste vijftien procent van het te vorderen bedrag met een minimum van € 113,45.


Gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam op 28 augustus 2000 onder depotnummer 117/2000.

Praktijkgegevens

Psychologenpraktijk Nieuwenhagen

  • Beuteweg 16
  • 6373 LL Landgraaf
  • 045-5311003
  • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.