Behandelaanbod en werkwijze

Aanmeldklachten

U kunt bij ons terecht voor onder andere de volgende klachten:

  • Stemmingsklachten
  • Angst- / paniekklachten
  • Overmatig piekeren
  • Overbelasting / “burn-out”
  • Klachten ten gevolge van ingrijpende en/of traumatische ervaringen (PTSS)
  • Lichamelijke klachten zonder duidelijke medische oorzaak
  • Gestagneerde rouw
  • Seksuele problemen
  • Problemen voortkomend uit de identiteit of persoonlijkheid
Wij behandelen geen patiënten met verslavingsproblematiek en/of psychotische stoornissen, aangezien wij van mening zijn dat deze klachten een multidisciplinaire aanpak vereisen. Ook leveren wij geen zorg binnen een forensisch kader.

Verwijsbrief – Type zorg

Voor behandeling heeft u een geldige verwijsbrief van uw huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist nodig. Op basis van de ernst van uw klachten komt u in aanmerking voor ofwel de Generalistische Basis-GGZ, of de Specialistische GGZ. Uw verwijzer (veelal uw huisarts of de praktijkondersteuner van uw huisarts) bepaalt voor welk type zorg u in aanmerking komt.

Klik hier voor onze actuele wachttijden

Generalistische Basis-GGZ (GBGGZ)

Binnen de Generalistische Basis-GGZ worden klachten van licht tot matige ernst behandeld, waarbij wordt verwacht dat een kortdurend traject voldoende klachtreductie zal opleveren. Hierbij kan worden gedacht aan stemmingsklachten, angstklachten of (enkelvoudige) trauma’s. De behandeling binnen de Generalistische Basis GGZ is klachtgericht en eindig. Er is sprake van een maximale streeftijd van ongeveer 750 minuten. Indien uw klachten na deze periode nog niet voldoende zijn opgeklaard, vraagt uw klachtprofiel waarschijnlijk om een behandeling binnen de Specialistische GGZ (SGGZ) en wordt, indien mogelijk, samen met u gekeken naar een meer geschikte plek om uw behandeling te continueren.

Specialistische GGZ (SGGZ) – Psychotherapie

Binnen de Specialistische GGZ worden matige tot ernstige psychische klachten behandeld, waarbij sprake is van meervoudige, complexe problematiek die vraagt om een langduriger en intensiever traject. Dit gebeurt veelal middels een persoonsgerichte psychotherapeutische behandeling.

Behandelmethoden – Evidence-based

Er wordt gebruik gemaakt van wetenschappelijk onderbouwde, “evidence based” behandelingen zoals cognitieve gedragstherapie (CGT), eye movement desensitization and reprocessing (EMDR), inzichtgevende therapie en acceptance and commitment therapy (ACT). Enkele psychologen maken tevens gebruik van “e-health”, dit zijn aanvullende digitale behandelprogramma’s waarmee u tussen de sessies aan uw klachten kan werken.

Uw vaste behandelaar

Wij geloven in persoonlijke, kleinschalige betrokkenheid ter bevordering van uw welbevinden. In tegenstelling tot grote instellingen, heeft u bij Psychologenpraktijk Nieuwenhagen altijd contact met één en dezelfde behandelaar, van intake tot behandeling tot afronding. Een enkele keer komt het voor dat wij onderling naar elkaar verwijzen, uiteraard in overeenstemming met u, bijvoorbeeld vanwege de specifieke expertise van een collega.

Doorverwijzing – Wij zorgen dat u goed terecht komt

Als tijdens de intake blijkt dat uw klachten beter in een andere setting of op een andere plek kunnen worden behandeld, bijvoorbeeld in een multidisciplinaire context, wordt dit met u besproken en wordt de doorverwijzing voor u door ons in orde gemaakt. Wij onderhouden hieromtrent goede contacten met collega’s in de directe omgeving.

Coaching

Wanneer u bepaalde doelen in uw leven wil bereiken en hierbij graag een stuk begeleiding wenst, zowel in de privé- als in de arbeidscontext, kan een persoonlijk coachingstraject een uitkomst zijn. Binnen een dergelijk traject kunnen zaken aan bod komen zoals de balans tussen werk en privé, persoonlijke ontwikkeling, gewichtsverlies of stoppen met roken. Uitgangspunt zijn uw vragen. U krijgt heldere en concrete feedback. Doel is dat u zich meer bewust wordt van uw eigen functioneren en de factoren die daarop van invloed zijn, opdat u uw kwaliteiten optimaal kunt benutten, haalbare doelen kunt stellen en deze kunt bereiken.

Het aantal benodigde sessies en de frequentie waarin de sessies gepland worden, zijn afhankelijk van uw coachingsvraag en worden in onderling overleg bepaald. Coaching wordt niet vergoed door uw zorgverzekeraar. In sommige gevallen kan uw werkgever u financieel tegemoet komen. Neem contact met ons op als u informatie wenst omtrent de tarieven die worden gehanteerd.