Skip to main content

Praktische informatie

Tarieven

Psychologische zorg wordt vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering. Hier heeft u dus géén aanvullende verzekering voor nodig. Er wordt gebruik gemaakt van het zogenaamde Zorgprestatiemodel, waarin consulttarieven zijn verwerkt. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt jaarlijks zogenaamde maximumtarieven vast, die zorgaanbieders moeten gebruiken om hun consulten te declareren. Uw psycholoog declareert meestal tussen de 75% en 95% van dit tarief, afhankelijk van de afspraken die met uw zorgverzekeraar hieromtrent zijn gemaakt. Omdat deze afspraken en daarmee de tarieven per psycholoog kunnen verschillen, verzoeken wij u om te informeren bij uw eigen psycholoog naar de specifieke tarieven.

U kunt ook gebruik maken van de zogenaamde tarievenzoeker van de NZa. Let op: deze tarievenzoeker toont alleen de maximumtarieven. Uw psycholoog zal een percentage van dit tarief (en daarmee een lager bedrag) declareren.

Directe declaratie

De psychologen hebben allemaal contracten met nagenoeg alle zorgverzekeraars en zullen de consulten gedurende de intake en behandeling rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar declareren. Hiervoor hoeft u verder geen actie te ondernemen.

Voorwaarden verzekerde zorg

Om in aanmerking te komen voor een vergoeding door uw zorgverzekeraar, moet er voorafgaand aan de intake sprake zijn van een verwijzing door een erkende verwijzer. Dit is een huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist, of een regiebehandelaar van een andere praktijk / GGZ-instelling. Daarnaast moet er sprake zijn van een zogenaamde “classificatie conform DSM-V”. Uw psycholoog kan u hier gedurende het eerste gesprek meer over vertellen.

Eigen risico

Omdat psychologische hulpverlening binnen het basispakket van uw zorgverzekering valt, zal uw wettelijke eigen risico van minimaal € 385 worden aangesproken indien er in hetzelfde kalenderjaar nog geen andere zorgkosten binnen uw basispakket zijn gedeclareerd. Het eigen risico geldt voor vrijwel alle zorg die binnen het basispakket van uw zorgverzekering valt, waaronder ziekenhuisbezoeken, medicatie en psychologische hulp.

De eerste € 385 die u jaarlijks aan zorgkosten binnen het basispakket maakt, zijn derhalve voor eigen rekening. Dit heeft de overheid bepaald. Het eigen risico wordt altijd maar maximaal één keer per kalenderjaar aangesproken en wordt door uw zorgverzekeraar bij u in rekening gebracht als voor het eerst door een zorgaanbieder zorgkosten worden gedeclareerd die binnen het basispakket vallen. De datum van het consult bij de psycholoog is bepalend voor in welk jaar uw eigen risico wordt aangesproken. Neem voor extra informatie hieromtrent contact op met uw zorgverzekeraar.

Let op: als u vrijwillig uw eigen risico heeft verhoogd in ruil voor een lagere maandpremie, zal dit verhoogde eigen risico eerst worden aangesproken voordat u recht heeft op een vergoeding van uw zorgverzekeraar.

Geplande tijd als uitgangspunt

Bij het declareren van de consulten wordt de vooraf geplande duur van een consult als uitgangspunt voor de declaratie gebruikt. Bijvoorbeeld: er is een consult van 45 minuten gepland, maar dit duurt uiteindelijk slechts 30 minuten. In dit geval wordt een consult van 45 minuten gedeclareerd. Pas als er sprake is van méér dan 15 minuten afwijking tussen de geplande duur van een consult en de daadwerkelijke duur, wordt ook het gedeclareerde tarief aangepast.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit.

Wachttijden

De aanmeldwachttijd is bij elke zorgverzekeraar gelijk. Er is geen sprake van een behandelwachttijd, wanneer de behandeling na intake is geïndiceerd, kunt u hier direct mee starten.

basis-ggz

aanmeldwachttijd

s-ggz / psychotherapie

aanmeldwachttijd

Wachttijd te lang

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om zogenaamde wachtlijstbemiddeling.

Annuleren van afspraken

U kunt uw afspraken telefonisch annuleren. Dit kan tot maximaal 24 uur voorafgaand aan de afspraak. Bij een latere afmelding of bij het niet verschijnen op een afspraak, kan het consultbedrag direct bij u in rekening worden gebracht. Deze kosten kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar.

Crisissituaties

De praktijken beschikken niet over een eigen crisisdienst. In crisissituaties dient u zowel binnen als buiten kantooruren contact op te nemen met uw huisartsenpraktijk of buiten kantooruren met de huisartsenpost / “nightcare”.

Informatie voor verwijzers

U kunt patiënten naar ons doorverwijzen voor behandelingen in zowel de Generalistische Basis-GGZ of de Specialistische GGZ. Dit kan via post of telefonisch (zie pagina contact). Ook kunt u verwijzingen doorsturen via ZorgDomein.

Na de verwijzing nemen wij contact op met uw patiënt voor het plannen van een intakegesprek. Let op: wij behandelen géén patiënten met verslavingsproblematiek en/of psychotische en aanverwante stoornissen. Ook leveren wij geen forensische zorg.

U kunt dit formulier invullen en gebruiken als verwijsbrief.