Praktische informatie

Tarieven

Er zijn verschillende tarieven voor de Generalistische Basis-GGZ en de Specialistische GGZ. Deze tarieven worden jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) op basis van een kostprijsonderzoek. Na afronding van de behandeling zal uw behandelaar rechtstreeks bij uw zorgverzekering een percentage van het door de NZa vastgestelde maximumtarief declareren. Afhankelijk van uw zorgverzekeraar ligt dit meestal percentage tussen de 80% en 90% van het maximumtarief.

Wij regelen het met uw zorgverzekering

De praktijken hebben allemaal contracten met (vrijwel) alle zorgverzekeraars en zullen na afloop van de behandeling de declaratie rechtstreeks bij uw verzekeraar indienen. Hiervoor hoeft u verder geen actie te ondernemen. Mocht een psycholoog geen contract met uw zorgverzekering hebben afgesloten, zal dit vooraf met u worden besproken.

Voorwaarden verzekerde zorg

Om in aanmerking te komen voor verzekerde zorg moet er vóór aanvang van de behandeling sprake zijn van een verwijzing door een erkende verwijzer (huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist) en een classificatie conform DSM-V. De psycholoog kan u hier bij aanvang meer over vertellen.

Tarieven Generalistische Basis-GGZ

De maximumtarieven die worden gehanteerd worden vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De startdatum van uw traject is bepalend voor het tarief gedurende het gehele traject. Zie onderstaande tabel of bekijk via de links de uitgebreide informatie omtrent tarieven binnen de Generalistische Basis-GGZ.

Prestatie Streeftijd (minuten) Aantal afspraken Maximumtarief NZa 2020
Kort 120 – 294 2 – 4 € 504,71
Middel 295 – 494 5 – 8 € 856,34
Intensief 495 – 750 9 – 11 € 1.373,34
Onvolledig 0 – 120 1 € 219,53
Tarieven NZa Generalistische Basis-GGZ 2019Tarieven NZa Generalistische Basis-GGZ 2020

Tarieven Specialistische GGZ – Psychotherapie

De startdatum van uw traject is bepalend voor het tarief gedurende het gehele traject. Als uw traject na één jaar wordt verlengd, worden de tarieven gehanteerd die gelden gedurende het jaar waarin de verlenging plaatsvindt. Bekijk via onderstaande links de tarieven behorende bij de Specialistische GGZ via het publicatieplatform van de Nederlandse overheid:

Tarieven NZa Specialistische GGZ 2019Tarieven NZa Specialistische GGZ 2020

Eigen risico

De zorg die wordt geleverd vanuit Psychologenpraktijk Nieuwenhagen valt onder de geneeskundige GGZ en wordt derhalve volledig vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering. U heeft geen aanvullende verzekering nodig en er is in geen enkel geval sprake van een eigen bijdrage. Wel zal uw wettelijke eigen risico van minimaal € 385 (peiljaar 2020) worden aangesproken indien er in hetzelfde kalenderjaar nog geen andere zorgkosten binnen uw basispakket zijn gedeclareerd. De startdatum van uw traject óf de datum van verlenging van uw traject bepaalt in welk jaar uw eigen risico zal worden aangesproken.

U moet er rekening mee houden dat u dit bedrag al snel helemaal kwijt bent. Ook bij een kortdurende behandeling besteedt uw behandelaar namelijk relatief veel tijd aan extra handelingen, zoals het effectueren van uw inschrijving, het uitwerken van uw intakeverslag, het informeren van uw huisarts, het opstellen van de indicatie en het behandelplan (indirecte tijd). Als u daarnaast een vrijwillig eigen risico hebt, zal dat ook aangesproken worden voordat u recht hebt op een vergoeding door de zorgverzekeraar. Het eigen risico geldt voor alle zorg (met uitzondering van huisartsenzorg) die binnen het basispakket valt, waaronder ziekenhuisbezoeken, medicatie en psychologische hulp. Het eigen risico wordt altijd maar maximaal één keer per jaar aangesproken en wordt door uw zorgverzekeraar bij u in rekening gebracht als voor het eerst door een zorgaanbieder zorgkosten worden gedeclareerd die binnen het basispakket vallen. Neem voor extra informatie hieromtrent contact op met uw zorgverzekeraar.

Annuleren van afspraken

U kunt uw afspraken telefonisch annuleren. Dit kan tot maximaal 24 uur voorafgaand aan de afspraak. Bij een latere afmelding of bij het niet verschijnen op een afspraak, kan een bedrag van € 75 bij u in rekening worden gebracht. Deze kosten kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar.

Crisissituaties

De praktijken beschikken niet over een eigen crisisdienst. In crisissituaties dient u zowel binnen als buiten kantooruren contact op te nemen met uw huisartsenpraktijk of buiten kantooruren met de huisartsenpost / “nightcare”.

Informatie voor verwijzers

U kunt patiënten naar ons doorverwijzen voor behandelingen in zowel de Generalistische Basis-GGZ of de Specialistische GGZ. Dit kan via post of telefonisch (zie pagina contact). Na verwijzing nemen wij contact op met uw patiënt voor het plannen van een intakegesprek. Let op: wij behandelen géén patiënten met verslavingsproblematiek en/of psychotische en aanverwante stoornissen. Ook leveren wij geen forensische zorg.

Aanmeldwachttijd

De aanmeldwachttijd is bij elke zorgverzekeraar gelijk. Er is geen sprake van een behandelwachttijd, wanneer de behandeling na intake is geïndiceerd, kunt u hier direct mee starten.

Generalistische Basis-GGZ

aanmeldwachttijd

Specialistische GGZ

aanmeldwachttijd

Wachttijd te lang

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om zogenaamde wachtlijstbemiddeling.