Skip to main content

Praktische informatie

Vergoedingen

De zorg die wij bieden valt onder de geneeskundige geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Deze zorg wordt volledig vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering, mits u beschikt over een geldige verwijsbrief van een geldige verwijzer (huisarts, medisch specialist of regiebehandelaar van een andere praktijk/instelling) en als er sprake is van een classificatie conform DSM-V. Uw psycholoog kan u meer vertellen of dit laatste tijdens een intakegesprek.  U heeft dus géén aanvullende verzekering nodig om onze consulten vergoed te krijgen.

De Nederlandse overheid heeft het Zorgprestatiemodel (ZPM) ontwikkeld om deze zorg te kunnen declareren. In dit model zijn consulttarieven opgenomen. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt per consult jaarlijks zogenaamde “maximumtarieven” vast, die wij moeten gebruiken om consulten te declareren. Wij declareren meestal tussen de 75% en 95% van dit tarief. De vier psychologen hebben contracten met alle zorgverzekeraars. De consulten worden daarom direct gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. Het precieze percentage wat gedeclareerd wordt, is afhankelijk van afspraken die met uw specifieke zorgverzekeraar hieromtrent zijn gemaakt. Omdat deze afspraken – en daarmee de tarieven – per psycholoog kunnen verschillen, verzoeken wij u om te informeren bij uw eigen psycholoog naar de specifieke tarieven van deze psycholoog, mocht u deze willen vernemen.

U kunt gebruik maken van de zogenaamde tarievenzoeker van de Nederlandse Zorgautoriteit. Deze tarievenzoeker toont echter alleen de maximale tarieven; uw psycholoog zal een percentage van dit tarief (en daarmee een lager bedrag) declareren.

Eigen risico

Omdat psychologische hulpverlening binnen het basispakket van uw zorgverzekering valt, zal uw wettelijke eigen risico van minimaal € 385 worden aangesproken indien er in hetzelfde kalenderjaar nog geen andere zorgkosten binnen uw basispakket zijn gedeclareerd. Het eigen risico geldt voor vrijwel alle zorg die binnen het basispakket van uw zorgverzekering valt, waaronder ziekenhuisbezoeken, medicatie en psychologische hulp.

De eerste € 385 die u jaarlijks aan zorgkosten binnen het basispakket maakt, zijn derhalve voor eigen rekening. Dit heeft de overheid bepaald. Het eigen risico wordt altijd maar maximaal één keer per kalenderjaar aangesproken en wordt door uw zorgverzekeraar bij u in rekening gebracht als voor het eerst door een zorgaanbieder zorgkosten worden gedeclareerd die binnen het basispakket vallen. De datum van het consult bij de psycholoog is bepalend voor in welk jaar uw eigen risico wordt aangesproken. Neem voor extra informatie hieromtrent contact op met uw zorgverzekeraar.

Let op: als u vrijwillig uw eigen risico heeft verhoogd in ruil voor een lagere maandpremie, zal dit verhoogde eigen risico eerst worden aangesproken voordat u recht heeft op een vergoeding van uw zorgverzekeraar.

Geplande tijd als uitgangspunt

Bij het declareren van de consulten wordt de vooraf geplande duur van een consult als uitgangspunt voor de declaratie gebruikt. We hanteren hierbij de spelregel “planning = realisatie”. Bijvoorbeeld: er is een consult van 45 minuten gepland, maar dit duurt uiteindelijk slechts 30 minuten. In dit geval wordt een consult van 45 minuten gedeclareerd.

Wachttijden

Helaas hebben wij op dit moment nog steeds een aanmeldstop voor onze volledige praktijk, zowel betreffende de basis-ggz als de specialistische ggz. Onze wachtlijst is nog steeds te lang om nieuwe aanmeldingen te kunnen ontvangen.

Deze informatie is voor het laatst bijgewerkt op: 24-04-2024.

basis-ggz

aanmeldwachttijd

s-ggz / psychotherapie

aanmeldwachttijd

Wachttijd te lang

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om zogenaamde wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kijkt dan voor u of er een andere zorgaanbieder is waar de wachttijd korter is. Dan kunt u misschien eerder met uw behandeling starten.

Annuleren van afspraken

U kunt uw afspraken telefonisch of per e-mail annuleren. Dit kan tot minimaal 24 uur voorafgaand aan de afspraak. Bij een latere afmelding of bij het niet verschijnen op een afspraak, kan het consultbedrag direct bij u in rekening worden gebracht. Deze kosten kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar.

Crisissituaties

De praktijken beschikken niet over een eigen crisisdienst. In crisissituaties dient u zowel binnen als buiten kantooruren contact op te nemen met uw huisartsenpraktijk of buiten kantooruren met de huisartsenpost / “nightcare”.